E-shop kvalita-v-kuchyni.cz - pohodlné nákupy z tepla domova

KVALITA-V-KUCHYNI » Reklamační řád

Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.  Reklamační řád je závazným ustanovením a blíže vymezuje a upřesňuje vzájemný obchodní vztah, podmínky  práva a povinnosti prodávajícího (dále prodávající), kterým je Libor Polomský - Kvalita v kuchyni, Ukrajinská 283, 436 01 Litvínov, IČ: 73644625 a kupujícího (dále kupující, spotřebitel).
 2. Reklamační řád se stává závazným pro obě strany od data přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (okamžik uzavření kupní smlouvy) a vztahuje se na zboží u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

 1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho přebírání od České pošty a přepravní společnosti GEIS.
 2. Vykazuje-li zboží zjevné vady, za které se považují vady zjistitelné při převzetí zboží (zejména porušený obal), je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat se zaměstnancem České pošty či přepravní společnosti GEIS protokol o poškození zásilky. Kupujícímu zůstává (v tomto případě) nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny (dle volby kupujícího).
 3. V případě, že kupující zásilku od České pošty či přepravní společnosti GEIS převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů toto písemně oznámit prodejci.

C. Vrácení zboží bez udání důvodů

 1. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 3. Na vrácení zboží je nutno prodávajícího předem upozornit zasláním vyplněného Formuláře pro odstoupení od smlouvy (viz níže) buď poštouna adresu Libor Polomský - Kvalita v kuchyni, Ukrajinská 283/7, 43601 Litvínov, nebo e-mailem na kvalitavkuchyni@gmail.com  Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení
 4. Zboží by mělo být vráceno v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (prodejní doklad či faktura). Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím kupujícímu do 14ti dnů převodem na účet vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno v našem obchodě. Náklady na doručení zboží zpět nese kupující.
 5. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.
 6. Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.

D. Záruční podmínky

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
 2. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a na většinu prodávaných výrobků je poskytována v délce 24 měsíců.
 4. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena prodávajícím na záručním listě.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 1. Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží.
 3. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné,  vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží.
 4. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.
 5. Kupující má právo a možnost řešit případné neuznané reklamace mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce.

E. Vyřízení reklamace

 1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se reklamace vady uplatňuje vždy na adrese: Libor Polomský - Kvalita v kuchyni, Ukrajinská 283, 436 01 Litvínov. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
 2. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem kupujícího. Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol).
 3. Reklamaci provádí kupující písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Bez předchozího písemného oznámení reklamace v žádném případě neposílejte zboží na adresu prodávajícího.
 4. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě (fakturu), záruční list a vadný kompletní výrobek (např. obsahuje-li sada 2 hrníčky s podšálky a jeden z nich je považován za vadný, součástí reklamace musí být 2 hrníčky a dva podšálky). Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit proces reklamace. Po domluvě na tel. čísle: 720 518 439 je možné např. u nerezového nádobí zaslat jen poškozené kusy.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 6. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.
 7. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.
 8. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové, v tomto případě nevznikne nárok na novou záruční lhůtu, ale zůstává v platnosti původní záruční lhůta. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

F. Rozsah záruky (neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci)

 1. Pokud byla reklamace neoprávněná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
 2. Záruka zaniká v následujících případech:
  1. Při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci (mezi dokumentaci patří i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží.
  2. Při nešetrném, nadměrném a násilném zacházení, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího zacházení, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.
 3. Záruka se nevztahuje na:
  1. Škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením či elektrostatickým nábojem.
  2. Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou.
  3. Poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

G. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace použijte tento kontakt:

Libor Polomský - Kvalita v kuchyni, Ukrajinská 283, 436 01 Litvínov, e-mail: kvalitavkuchyni@gmail.com

telefon: 720 518 439 Libor Polomský

 

H. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto reklamačním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.8. 2017

 

O nás Naši dodavatelé Obchodní podmínky Reklamační řád Výstavy a veletrhy Kontakt Fotogalerie Videa Hygienická nezávadnost výrobků Ochrana osobních údajů Velkoobchod Napište nám Mapa webu

  © copyright Libor polomský - Kvalita v kuchyni, všechna práva vyhrazena

Tvorba www - Neofema s.r.o.  

 
Spolupracujeme: